Jumaat, 8 Ogos 2008

Zikir-zikir

Allah hu Allah - Zain Bhikha -'ILLALLAH' BY KAMAL UDDINTaubat berkali-kali -DEBU


Khamis, 7 Ogos 2008

Pengertian Sufiyah - Bahagian I

Adapun pelbagai istilah-istilah yang kita bakal atau telah temui dalam perjalanan mendekatkan diri pada Allah. Berikut adalah bahagian I, istilah yang memungkinkan kita bertemu dengannya tika dalam perjalanan itu. Wallahualam.

1. Thariq
Bahasa: bererti jalan( sabil) sedangkan tarekat bermakna jalan dan keadaan. Bentuk jamaknya thariq-thuruq,tariqh-thara-iq
Sufi: berpindah dari rumah ibadah ke rumah ibadah yang memiliki makna , dan berpindah dari gambaran amal yang disyariatkan ke jalan pendekatan diri kepada Allah dengan mengerjakan atau meninggalkan suatu amal

2. Salik
Bahasa: Seseorang yang berpindah dari makam ke makam dan menghendaki hal itu.Dia harus melalui jalan suluk dengan berbagai tahap adan tingkatan yang banyak iaitu maqamat agar dapat mencapai titik akhir (matlamat) iaitu Allah. Pejalanan ini berawalan dari kehendak individu si salik yang kemudian melakukan penyucian yang keseluruhan bagi kehendaknya dan melaksanakannya secara berterusan dengan mujahadah yang disertai dengan kesungguhan niat.Dalam mengawali perjalanannya nyata terlihat olehnya akan bahaya dan rintangan tersendiri yang perlu diwaspadai.Disinilah penunjuk jalan diperlukan bagi memainkan peranan para penggunanya dapat melalui jalan terdekat untuk sampai kepada ma'rifat akan Allah.

3. Maqam
Merupakan perjuangan salik dalam menempuh jalan suluknya agar dapat terus meningkat dari maqam yang satu ke maqam yang lain.Perjuangan ini harus ditegakkan melalui latihan ( iyadah) dan perjuangan (mujahadah) atau melalui usaha teguh salik untuk menegakkan dan memenuhi hak-hak yang diminita dengan niat yang jelas. Adapun pengertian lainnya memperihalkan akan maqam yang datang dari hasil usaha dan curahan tenaga sedangkan hal datang dari desakan-desakan kedermawanan atau dalam ertikata ringkas maqamat adalah hasil sedangkan hal ahwal adalah pemberian. Dengan demikian salik tidaklah meminta maqamat kerana dzatnya melainkan bahawa ia merupakan tahap-tahap yang memotong rintangan-rintangan jiwa dijalan yang menuju pada puncak atau sasaran iaitu pendekatan dengan Allah

Pengertian jamak baginya Maqamat : tahap-tahap yang ditempuh oleh salik dalam tarekatnya kepada Allah.Disebutkan maqam untuk kemantapan dan kepastiannya.
Maqamat adalah hal yang dibahas dalam berbagai bentuk aliran-aliran sufi meskipun kesemuanya diawali dengan taubat.Perbezaan terjadi dalam pelbagai keadaan dan berturutan. Sebagai contoh Aliran Maqamat Imam Al-Ghazali:-
Aliran ini ada 10 maqamat
1. Taubat
2. Sabar
3. Syukur
4. Harapan (raja')
5. Takut (khauf)
6. Fakir
7. Zuhud
8. Tauhid
9. Tawakal
10. Cinta ( Mahabbah )

* Maqamat ini berbeza aliran-alirannya mengikut aliran-aliran masing-masing.Adayang 7,9,10 aliran dan 100 aliran yang mempunyai 10 bahagian.

4.Hal
Merupakan keadaan yang dikehendaki oleh salik tanpa ada pilihan baginya.Sebagaimana musafir dijalanan nyata kerap menghadapi masalah dan kejadian yang tak terduga yang berada diluar rencananya atau pilihannya. demikian pula dengan dsalik yang menempuh jalan menuju Allah. Tak jarang dia dihadang oleh keadaan-keadaan dan masalah rohaniah yang sesaat-sesaat akan lenyap.
Pengertian jamak baginya Hal : Ahwal ; timbul dalam kehidupan ruhiyah dan merupakan akibat yang ditimbulkan oleh suluk maqamat sampai mencapai jenjang nafsu yang diredhai. Mengapa ia disebut hal kerana keadaannya yang tidak tetap dan terus berubah-rubah.

5. Khathir
Iaitu bisikan yang berbekas didalam jiwa atau sanubari, boleh juga datang dari malaikat mahupun syaitan, boleh juga dari nafsu atau dari pihak Al-Haqq Yang Maha Suci.
Apabila datang dari malaikat bisikan itu dinamakan ilham.Bilamana datang dari malaikat maka bisikan itu mampu diketahui kebenarannya dengan ilmu yang telah disepakati. Dalam hal ini dikatakan " semua bisikan dan getaran yang tidak terbukti adalah batil"Apabila datang dari syaitan ia berupa fikiran jahat ( was-was ) dan Bila datangnya dari syaitan maka kebanyakan menyeru kepada maksiat dan bila datang dari nafsu biasanya menyuruh mengikuti syahwat,rasa sombong,ujub,riak dan hal-hal yang berasal dari nafsu syahwat. manakala pabila ia datang dari Allah dan ditaruh olehNya maka ia adalah bisikan hati yang benar.Keseluruhannya belum berupa perkataan yang diucapkan melainkan masih berupa bisikan atau getaran yang ditaruh didalam hati
Al-junaid memisahkan antara bisikan nafsu dan was-was syaitan sebagai berikut : "Nafsu apabila meminta sesuatu kepadamu akan memaksa dan terus mendesak sampai jangka waktu tertentu sampai tercapai maksudnya dan berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya. Ya Allah sekiranya seseorang tetap dapat bertahan dalam kebenaran mujahadahnya makan dia akan terus membantumu. Adapun syaitan biasa memanggilmu untuk melakukan dosa dan kesalahan.Engkau mampu melawannya dengan meninggalkan hal itu, tetapi dia akan meniupkan was-was agar engkau benar-benar terjatuh dalam kesempatan yang lain.Dia ingin menjadi penyeru untuk berbuat dosa selama-lamanya dan tidak mengkhususkan doasa yang satu diatas yang lain.

6. Warid
Sesuatu yang memberi jawapan kepada hati dari bisikan-bisikan yang baik yang tidak disengajakan oleh si hamba atau sesuatu yang datang sebelum bisikan itu.Selanjutnya boleh menjadi warid itu dari Allah atau warid dari ilmu.
Maka warid ini lebih penting dari khathir kerana khathir dikatikan dengan semacam bisikan atau getaran atau bermakna serupa sedangkan warid meliputi berbagai erti seperti warid kesenangan,warid kesedihan,warid kekuasaan,warid kegembiraan dan lain-lain.